Danske Professionshøjskoler og dermed Læreruddannelsens Ledernetværk modtager løbende præciseringer og vejledninger til de gældende bekendtgørelser og meddelelser. Du finder dem nedenfor, og de er listet i dato-rækkefølge med de nyeste først.

Se den gældende bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Se den tidligere bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Orientering til professionshøjskolerne mv. om ændring af LU-bekendtgørelser


Meritregler i forbindelse med kompetencemålsprøver

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udmeldt meritregler i forbindelse med kompetencemålsprøver i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.

Udmelding om meritregler i forbindelse med kompetencemålsprøver i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen

Om prøver i læreruddannelsen

Med den nye læreruddannelse blev en række nye uddannelseselementer introduceret på læreruddannelsen, herunder kompetencemål, kompetencemålsprøver, moduler og modulprøver. Det har betydet nye vilkår for såvel undervisere som studerende og censorer.

Foranlediget af censorformandsskabets beretning for studieåret 2013/14 og den efterfølgende politiske drøftelse i forligskredsen for læreruddannelsen i foråret 2015 har Styrelsen for Videregående Uddannelser vurderet, at der har været behov for at tydeliggøre prøvereglerne på læreruddannelsen, særligt i lyset af ovenstående paradigmeskifte.

Styrelsen har ligeledes vurderet, at det var nødvendigt at tydeliggøre betydningen af den nye § 21, stk. 3 i læreruddannelsesbekendtgørelsen, som skærper kravet til at bestå kompetencemålsprøverne i undervisningsfagene. Vedlagte dokument Om prøver i læreruddannelsen (LU13) udtrykker styrelsens gældende fortolkning af prøvereglerne for læreruddannelsen. De konkrete formuleringer har været drøftet med og kommenteret af formanden for censorformandsskabet, Hans Krab Koed, og formanden for læreruddannelsens ledernetværk, Lis Madsen.
Om prøver i læreruddannelsen (LU13)

Om kompetencemålsprøver og nationale skriftlige modulprøver

Ministeriet har d. 6. maj 2015 over for Lærerstuderendes Landskreds, censorformandskabet og professionshøjskolerne præciseret forhold vedrørende bedømmelse mv. af kompetencemålsprøver og de nationale skriftlige modulprøver.
Om kompetencemålsprøver

Ny model for indregning af forudgående kompetencer i meritlæreruddannelsen

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har godkendt en ny, supplerende model for merit for meritlæreruddannelsen. Modellen vil fungere parallelt med den traditionelle model for beregning af merit og vil give de meritstuderende bedre mulighed for at opnå mere fordybelse og flere undervisningsfag i deres uddannelse.

Den nye model er muliggjort af den nye læreruddannelses særlige adskillelse af moduler (opgjort i ECTS point) og kompetencemålsprøver i fag/fagområder (uden ECTS indhold).

Læs nærmere beskrivelse i notat af 11.11.2014 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser:
Ny supplerende model for indregning af forudgående kompetencer i meritlæreruddannelsen

Relation mellem kompetencemål og moduler

I forbindelse med udarbejdelsen af de nye moduler i LU13 er Styrelsen blevet gjort opmærksom på, at relationen mellem kompetencemål og moduler ikke er helt gennemskuelig.

Notat af 4. juni 2013 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser tydeliggør denne relation. Læs mere: 
Specificering af relationen mellem kompetencemål og moduler

Vejledning om evaluering af moduler

Den nye læreruddannelse er bygget op af moduler. Den studerendes udbytte af det enkelte modul eller en flerhed af moduler skal evalueres ved afslutningen. Den studerendes læringsudbytte prøves endeligt i forbindelse med uddannelsens kompetencemålsprøver. Et evalueringsgrundlag afgør om en studerende har gennemført ét eller en flerhed af moduler i uddannelsen.

Læs mere i notat af 4. juni 2013 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om evalueringsgrundlaget:
Vejledning om evaluering af moduler i læreruddannelsen (2)

Dispensation bestået /ikke-bestået

Styrelsen for Videregående Uddannelser har givet dispensation til anvendelsen af bedømmelsen “bestået/ikke-bestået” ved læreruddannelsens (LU13) modulafslutninger. Et modul på læreruddannelsen kan enten ’gennemføres’ på baggrund af kvantitative kriterier eller ’godkendes’ på baggrund af en kvalitativ vurdering,

Sådan som det er nu, kan en kvalitativ bedømmelse kun ske med karakterbedømmelse efter 7- trinsskalaen, men I lyset af intentionen om at give professionshøjskolerne størst mulig frihed til at tilrettelægge og eksperimentere med moduler og modulafprøvninger i LU13, har Styrelsen for Videregående Uddannelser besluttet at give dispensation til, at læreruddannelserne kan lade moduler afslutte med den kvalitative bedømmelse ”bestået/ikke-bestået”. Denne bedømmelsesform er som alle kvalitative bedømmelser underlagt eksamensbekendtgørelsen.

Læs nærmere i notat af 12. maj 2014 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser hvordan mulighederne er for dispensation:
Dispensation til anv. af bedømmelsen -bestået-ikke-bestået