Inspirationsdag vedr professionalisering af studiegrupper: 27. februar 2020

National inspirations- og kompetenceudviklingsdag
Professionalisering af studiegrupper

Der bliver en national inspirations- og kompetenceudviklingsdag torsdag d. 27. februar 2020 kl. 10.00-16.00. Sted følger.

Formålet med dagen er at styrke din viden og kompetencer til at støtte professionalisering af studiegrupper, og der bliver skabt rum for videndeling med kollegaer fra andre UC’er. På dagen præsenteres den nationale arbejdsgruppes anbefalinger og inspirationskatalog til professionalisering af studiegrupper, der bliver mulighed for at deltage i workshops med fokus på konkrete handlemuligheder både i undervisningen og i uddannelsen, og der bliver korte inspirationsoplæg fra et par studerende, en underviser og en leder.

Hele dagen er lagt an på, at undervisere, studievejledere og ledere kan styrke de studerende samarbejde i studiegrupper.

 

Kompetenceudviklingsdag for undervisere/ vejledere ift bachelorprojektet: 29. april 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29. april 2020. Der vil være national kompetenceudviklingsdag ifht. bachelorprojektet i læreruddannelsen

BA-konference på Campus Carlsberg d. 29.4.2020 med plads til 50 personer.

De faglige omdrejningspunkter for dagen vil forventeligt være flere af følgende knaster:
Vurderingskriterier, karaktervurderinger, nye prøveformer i BA, sammenhænge og balancepunkter mellem undervisningsfag, Lærerens grundfaglighed og praktik/skolernes praksis. Samlet forventer vi, der bliver rum for refleksioner over forskningsbaseringen og professionsrettetheden i læreruddannelsen samt progressionen i læreruddannelsen frem mod BA-projektet. Arbejdsformerne til konferencen vil være meget vekslende , hvor der vil være bidrag fra den nationale faggruppe, fra censorformændenene i læreruddannelsen, fra LLN og ikke mindst vil der være vægt på arbejdsfællesskaber på tværs af UC’erne i fht. udvikling af et fælles sprog og et fælles sæt af forventninger til bachelorprojektet i læreruddannelsen i Danmark. Vel mødt.

Den nationale faggruppe i bachelorprojektet
Fie Høyrup, Anette Elisabeth Krenzen, Lotte Holk Hansen, Carsten Høy Larsen, Jens Madsen og Søren Pjengaard

 

Konferencen i Odense 27. februar 2019

Materiale fra konferencen:
Elaine Munthes oplæg
Workshop 2.1 – Studieintensitet og studieaktivitetsmodellen
Workshop 2.2 – Udvikling af professionelle studiegrupper
Workshop 2.3 – Studieintensitet. Erfaringer fra Future Classroom Teacher
Workshop 4.1 -Klassepraktik – refleksiv praksislæring
Workshop 4.2 – Universitetsskolen – mellem skole, uddannelse og forskning
Workshop 4.3 – Hvordan et internationalt Erasmusprojekt blev til et praksiskoncept
Workshop 4.4 – Lærerarbejde på uddannelse og læreruddannelse på arbejde
Workshop 5.2 – Realistisk indragelse af studerende i FoU – oplæg
Workshop 5.3 – Forskniingsbaseret læreruddannelse – hvordan kan ambitionen begribes
Workshop 6.1 – Specialiseringsmoduler
Workshop 6.2 – Bachelorprojektet vurderingskriterier og karaktergivning
Workshop 6.3 – Sproglærerprofilen i på læreruddannelsen i Aarhus
Workshop 6.4 – Faglig fordybelse eksemplificeret i den naturvidenskabelige læreruddannelse
Workshop 7.1 -Teknologiforståelse og digital dannelse
Workshop 7.3 – Ordblindhed i alle fag
Workshop 7.4 – Teknologiforståelse og innovation i skolen
Workshop 8.1 – Det tværprofessionelle lærer-pædagog samarbejde
Workshop 8.2 – Tværprofessionelt samarbejde i musikfaget
Workshop 10.1 – Læreruddannelse som læringslaboratorium – padlet fra workshop
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv – noter
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv
Workshop 10.2 – Praksissamarbejde
Workshop 10.3 – Udeskole og bevægelse i skoledagen tænkt ind i en laboratoriekontekst
Workshop 10.4 – Anvendelse af video i udvikling af undervisningen

Luk menu